De peste un deceniu pentru comunitate!

Forum ONG 2001

Rezolutii adoptate

Ca un semn de recunoastere publica si de înalta apreciere a contributiei pe care o aduc activitatile de voluntariat, atât pentru organizatiile neguvernamentale, cât si pentru comunitate în ansamblul sau, sustinem Declaratia Universala cu privire la Voluntariat* si, respectiv, adoptarea de catre ONU a decadei 2001-2010 drept Deceniu al Voluntarilor.

Urmare a importantei sociale pe care activitatile de voluntariat o au pentru întreaga comunitate si apreciind efectele pozitive ce ar putea decurge din aplicarea legii voluntariatului în România, solicitam Parlamentului si autoritatilor publice cu responsabilitati legate de punerea în practica a prevederilor acestei legi sa realizeze de urgenta demersurile necesare pentru clarificarea terminologiei si armonizarea prevederilor legii cu normele de buna practica în domeniul voluntariatului.

Sub presiunea globalizarii problemelor cu care se confrunta societatea si luând în considerare necesitatea unui sistem complex de comunicatii, ca una dintre premizele necesare în vederea unei solutionari concertate, eficiente, a problemelor identificate, recomandam tuturor organizatiilor neguvernamentale utilizarea noilor tehnologii în activitatile desfasurate. În acelasi timp, solicitam autoritatilor competente si agentilor economici facilitarea accesului la noile tehnologii pentru organizatiile cu vocatia binelui public implicate în rezolvarea problemelor comunitatii.

Complexitatea problemelor existente la nivelul societatii, numarul restrâns de operatori implicati în solutionarea acestora, precum si limitarea resurselor disponibile impun o mai strânsa colaborare între organizatiile neguvernamentale si agentii economici în demersurile ce vizeaza rezolvarea problemelor comunitatii. Un mediu social stabil este un mediu de afaceri mai profitabil. Pe de alta parte, baza oricarei relatii de colaborare este fundamentata pe o buna cunoastere reciproca a partenerilor. În acest sens, recomandam organizatiilor o mai activa promovare a activitatilor pe care le desfasoara spre folosul comunitatii în cadrul mediului de afaceri.

Un rol important în stimularea colaborarii dintre organizatiile neguvernamentale si agentii economici îl are cadrul legal existent. În acest sens si luând în considerare actualul potential al agentilor economici, solicitam Parlamentului si institutiilor din cadrul administratiei publice centrale care ar putea sa se implice în acest proces modificarea legii sponsorizarii în sensul trecerii de la deducerea sumei sponsorizate din baza impozabila (prevedere actuala a legii) la deducerea ei, într-o limita stabilita de lege, din impozitul datorat.

Într-o perioada de dinamica dezvoltare a societatii umane, interventia organizatiilor neguvernamentale cu vocatia binelui public, alaturi de autoritati, în rezolvarea problemelor comunitatii reprezinta un deziderat impus de capacitatea limitata de actiune a institutiilor mentionate în raport cu nevoia sociala. Acordarea statutului de utilitate publica organizatiilor ce probeaza merite deosebite în rezolvarea problemelor comunitare reprezinta un instrument util pe care administratia publica îl poate folosi în stimularea interventiei organizatiilor în spatiul public. În acest sens si în vederea eliminarii suspiciunilor cu privire la posibile abordari discriminatorii în evaluarea organizatiilor solicitante, cerem Parlamentului si administratiei publice centrale clarificarea terminologiei si a procedurilor definite prin cadrul normativ pentru acordarea statutului de utilitate publica.

Consecintele activitatilor derulate de organizatiile neguvernamentale în comunitate afecteaza imaginea publica si, implicit, credibilitatea întregului sector asociativ. În consecinta, solicitam acelor organizatii care desfasoara activitati cu impact public sa se auto-responsabilizeze, atât în ceea ce priveste relatia cu beneficiarii directi, cât si cu comunitatatea în ansamblul sau, prin aplicarea principiilor de buna practica recomandate în functionarea organizatiilor neguvernamentale (principii adoptate în cadrul Forumului National ONG).

* adoptata cu ocazia celei de-a 16-a Conferinte Internationale cu privire la Voluntariat, în ianuarie 2001 la Amsterdam.

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya