De peste un deceniu pentru comunitate!

Intrebari frecvente

Intrebari privind activitatea organizatiilor neguvernamentale din Romania 

A. Juridic:

Constituirea unei organizatii neguvernamentale
Modificarea statutului
Sedii pentru ONG
Activitatea cenzorului/ilor
Codul CAEN 
Statutul de organizatie de utilitate publica
Relatia cu autoritatile publice 
Mecanismul 2% 
Sponsorizare 

Constituirea unei organizatii neguvernamentale 

Sunt o persoana fizica care doreste sa infiinteze o organizatie neguvernamentala (asociatie sau fundatie). Daca aveti posibilitatea, va rog sa ma ajutati spunandu-mi care sunt pasii ce trebuie indepliniti pentru infiintarea organizatiei.
Raspuns: etapele obtinerii personalitatii juridice pentru o organizatie neguvernamentala sunt:

 Elaborarea textului statutului
Elaborarea actului de constituire
Autentificarea statutului si a actului de constituire la un notar public sau atestarea de catre un avocat.
Obtinerea dovezii de spatiu
Obtinerea disponibilitatii de denumire a organizatiei de la Ministerul Justitiei
Obtinerea dovezii patrimoniului initial
Plata taxei judiciare de timbru
Depunerea cererii de inscriere la judecatorie
Prezentarea la sedinta camerei de consiliu a judecatoriei la data programata in momentul depunerii cererii
Depunerea cererii pentru ridicarea sentintei definitive si a statutului de la judecatorie
Depunerea cererii pentru obtinerea codului fiscal al organizatiei (Octavian Rusu)

Care este varsta necesara ca sa iti poti forma propriul ONG, ca sa poti face parte din comitetul de conducere al organizatiei respective.
Raspuns: legea 246/2005 nu vorbeste despre varsta! Ca atare, in lipsa unor dispozitii specifice, trebuie aplicate prevederile generale ale dreptului civil. 
Pe de alta parte, aderarea la o asociatie sau participarea ca fondator la o asociatie sau fundatie este un act juridic ce poate avea consecinte serioase pentru persoana respectiva, pentru ca poate atrage raspunderea sa juridica, inclusiv financiara, materiala, civila, penala etc. In aceasta situatie, este necesara existenta capacitatii de exercitiu a drepturilor civile si, prin urmare, consideram ca:
– minorii sub 14 ani NU pot fi membri propriu-zisi (deci cu drept de vot) in ONG si nici fondatori in nume propriu de asociatii si fundatii pentru ca nu au capacitate de exercitiu
– minorii intre 14-18 ani pot fi membri propriu-zisi in asociatii si fondatori de asociatii si fundatii, insa numai cu acordul reprezentantilor lor legali (parinti, tutore, etc.) care, cititnd statutele si regulamentele interne ale organizatiei, le dau acordul in acest sens (pentru ca minorii au capacitate de exercitiu restransa, adica pentru a incheia acte juridice au nevoie de acordul reprezentantului lor legal).
 
Dar:
– Minorii nu pot fi alesi in organe de conducere si control si nici numiti ca delegati, respectiv, coordonatori de proiect, etc. (unde minorul ar avea putere de decizie si raspunderi materiale cu implicatii juridice) pentru ca nu au capacitate deplina de exercitiu si, deci, fara acordul reprezenantilor legali nu pot semna, decide, etc. Eventual minorii de peste 16 ani ar putea avea functii / roluri de raspundere comparabile cu cele ale unui salariat pentru ca legislatia le recunoaste de la 16 ani anumite drepturi de exercitiu in materie de incheiere de contracte de munca si alte asemenea si, deci, prin asimilare, s-ar putea pune problema in mod similar si in ceea ce priveste asocierea lor la o organizatie neguvernamentala.
– Pot fi membri propriu-zisi si pot fi fondatori de asociatii si fundatii cei care au varsta de 18 ani impliniti, caci au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile

A se tine cont de exceptii:
– Cei pusi sub interdictie judecatoreasca chiar daca au peste 18 ani sunt considerati ca si minorii sub 14 ani, deci, lipsiti total de capacitate de exercitiu
– Fetele peste 15/16 ani, casatorite, au capacitate deplina de exercitiu deci, din punct de vedere juridic, sunt majore.

DECRET Nr. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 8 din 30 ianuarie 1954

ART. 9
Minorul, care a împlinit vârsta de patrusprezece ani, are capacitatea de exercitiu restrânsa. Actele juridice ale minorului cu capacitate restrânsa se încheie de catre acesta, cu încuviintarea prealabila a parintilor sau a tutorelui.
ART. 10
Minorul care a împlinit sasesprezece ani poate sa încheie contractul de munca sau sa intre într-o gospodarie agricola colectiva ori într-o alta organizatie cooperatista, fara a avea nevoie de încuviintarea parintilor sau a tutorelui.
În cazul în care minorul între 14 si 16 ani încheie un contract de munca sau intra într-o gospodarie agricola colectiva ori într-o organizatie cooperatista de productie, va fi nevoie pe lânga încuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui si de un aviz medical. Minorul care se gaseste în situatia prevazuta în alineatele precedente exercita singur drepturile si executa tot astfel obligatiile izvorind din contractul de munca sau din calitatea de membru al gospodariei agricole colective ori al altei organizatii cooperatiste si dispune singur de sumele de bani ce a dobândit prin munca proprie.
Minorul cu capacitate restrânsa are dreptul, fara a avea nevoie de încuviintarea parintilor sau a tutorelui, sa faca depuneri la casele de pastrare de stat si sa dispuna de aceste depuneri, potrivit cu prevederile regulamentelor casei de pastrare. (
Radu Mititean si Ion Olteanu)

Care este procedura si conditiile pentru deschiderea unei fundatii? Infiintarea fundatiilor este reglementata de OG nr. 26 din 30 ianuarie 2000 – cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005.
Raspuns: Atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice (persoana juridica este subiectul colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care, intrunind conditiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective si obligatii civile) care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui fundatii in conditiile reglementarilor in vigoare (mentionate mai sus). Fundatiile constituite sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

Constituirea si inscrierea fundatiei: 
Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar. Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar. In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica (sub sanctiunea nulitatii absolute).
 

A. Actul constitutiv al fundatiei trebuie sa cuprinda (sub sanctiunea nulitatii absolute):
a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; 
b) scopul fundatiei;
 
c) denumirea fundatiei;
 
d) sediul fundatiei;
 
e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 
f) patrimoniul initial al fundatiei;
 
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 
i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

B. Statutul trebuie sa cuprinda (sub sanctiunea nulitatii absolute): i) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; ii) scopul fundatiei; iii) denumirea fundatiei; iv) sediul fundatiei; v) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; vi) patrimoniul initial al fundatiei; vii) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei; viii) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei; ix) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei; x) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei; xi) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei; xii) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor; 

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente: i) actul constitutiv; ii) statutul; iii) acte doveditoare ale sediului (contractul de proprietate / contractul de inchiriere al imobilului) si patrimoniului initial (subscris si varsat); iv) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia. 

La autentificarea actului constitutiv si a statutului fundatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii fundatii (este interzisa utilizarea in denumirea fundatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori ale unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii). 

Fundatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. (judecatorul, prin incheiere, va dispune inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor). Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul fundatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (in relatiile cu tertii, dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere).

Daca fundatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective. (Mihai Lisetchi)

Caut informatii pentru a deschide un centru al unei organizatii neguvernamentale straine in Romania: ce trebuie sa facem? Care sunt dispozitiile legale? Cui trebuie sa ne adresam? De ce avem nevoie?
Raspuns: Constituirea unei organizatii romanesti sau deschiderea in Romania a unei filiale a unei organizatii straine se face pe baza legii 246/2005! Documentul se gaseste pe Internet la www.aid-ong.ro\legislatie sau, la cerere, vi-l putem primite ca fisier atasat prin posta electronica 

Primele lucruri pe care trebuie sa le faceti:
– sa depuneti o cerere de recunoastere în România a persoanei juridice solicitante. Raspunsul apare sub forma unei hotarâri a Guvernului României de aprobare a cererii
– sa va inscrieti în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuretti. Acest lucru se face pe baze unei cereri insotite de urmatoarele documente, în copii autentificate si traduceri legalizate:
a) actul de constituire în statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;
b) statutul (în masura în care exista ca act de sine statator);
c) hotarârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea în România;
d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;(Mihai Lisetchi)

Cum se poate realiza procedura de constituire a unei asociatii ai carei membrii fondatori locuiesc in diverse orase ale tarii, fara a-i pune sa se intalneasca efectiv? (problema e legata de autentificarea actelor la notariat)
Raspuns: L 246/2005 Art. 7. paragraf (1)) prevede ca pentru înscrierea organizatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor nu este nevoie de toti fondatorii, ci sunt suficienti cei din conducerea aleasa sau chiar o singura persoana delegata dintre fondatori. Asa ca acestia pot discuta prin corespondenta sau on-line si apoi sa isi circule prin posta actele (statut si act de constituire) in vederea semnarii, iar la notar se duce cel din orasul unde este declarat sediul. Sunt unii notari care, in ciuda acelei prevederi exprese din lege, vor sa ii vada semnand in fata lor pe toti fondatorii. E recomandabil, in acest sens, sa va interesati dinainte despre modul in care notarul la care va duceti interpreteaza legea. O solutie, in acest caz, ar fi ca fiecare membru fondator sa imputerniceasca aceeasi persoana prin act notarial sa se ocupe de obtinerea personalitatii juridice. De mentionat si faptul ca legea permite, ca alternativa la autentificarea notariala, atestarea de catre un notar! In alta ordine de idei, pentru a evita orice discutii, ar putea foarte bine ca din actul constitutiv sa nici nu rezulte ca adunarea de constituire a fost virtuala.(Mihai Lisetchi)

Unde trebuie de fapt depusa cererea privind disponibilitatea denumirii organizatiei?
Raspuns: : acordarea disponibilitatii de denumire a organizatiei se face de catre Ministerul Justitiei (Mihai Lisetchi) 

Modificarea statutului:

Care este procedura pentru modifcarea statutului unei organizatii?
Raspuns: etapele de urmat in procesul de modifcarea a statutului sunt urmatoarele:
1. Convocarea, in conformitate cu prevederile vechiului statut, a unei o sesiuni a Adunarii Gemerale a membrilor (pentru cazul unei asociatii) sau a unei reuniuni a consiliului director (pentru cazul unei fundatii), avand pe ordinea de zi modificarea statutului.
2. Colectarea propunerilor de modificare ale statutului urmata de contactarea unui notar public sau avocat care sa verifice ca propunerile sa nu aibe vreun viciu juridic. Se evita astfel situatia in care sunt adoptate de catre Adunarea Generala, dar actul nu poate fi autentificat sau atestat.
3. Desfasurarea sedintei si adoptarea noului statut. Este recomandabil ca in in procesul-verbal sa fie mentionata o persoana din conducere ca fiind imputernicita pentru derularea formalitatilor (pentru a evita situatia in care toti membrii conducerii alese merg impreuna la notar pentru autentificarea actelor). Procesul-verbal de sedinta trebuie semnat de catre participanti (recomandabil in 5 exemplare). E recomandabil, ca propunerile de modificare sa fie trimise din timp, spre cunostinta, tuturor participantilor
4. Autentificarea statutului (recomandabil in 5 exemplare) si a procesului-verbal al sedintei de catre un notar public (cate un exemplar ramane in arhiva notariala).
5. Plata la trezorerie, in contul bugetului de stat, a taxei de timbru. Pentru chitanta trebuie o copie xerox care sa ramana in contabilitate deoarece originalul se depune la dosar la judecatorie.
6. Cumparare unui timbru judiciar de la un oficiu postal.
7. Depunerea dosarului la judecatorul de serviciu. Dosarul contine:

 statutul nou, autentificat, in 3 exemplare originale;
 procesul-verbal al sedintei in cadrul careia s-a aprobat modificarea statutului, autentificat, in 3 exemplare originale;
 chitanta de la trezorerie atestand achitarea taxei de timbru
 timbrul judiciar
 vechiul statut, in copie xerox;
 veche sentinta judecatoreasca, prin care fusese aprobat vechiul statut
 o cerere-tip pe formular luat de la registratura judecatoriei, completata de mana si semnata in fata judecatorului de serviciu de catre persoana desemanta prin procesul-verbal sa indeplineasca formalitatile.

Toate acestea sunt puse intr-un dosar-plic. Judecatorul de serviciu semneaza dosarul, iar apoi este depus la registratura, primindu-se un numar de dosar.
Pe baza dosarului judecatoria se pronunta, in termen de 5 zile, fara citarea partilor. Redactarea „Incheierii civile” mai dureaza vreo 10 zile.
8. La termenul stabilit se ridica de la judecatorie incheierea judecatoreasca si cate un exemplar din procesul-verbal al sedintei si din noul statut, ambele stampilate pe fiecare pagina cu stampila judecatoriei (sansele de a primi tot atunci si certificatul de inscriere prevazut de OG26/2000 sunt destul de mici). (
Radu Mititean) <=”” a=””>

Sedii pentru ONG:

Va rog frumos, poate sa-mi spuna cineva care este legea care obliga primariile sa repartizeze spatii pentru sedii asociatiilor si fundatiilor si, deasemenea, actul normativ care reglementeaza valoarea chiriei ce trebuie platita de asociatii sau fundatii?
Raspuns: nu exista o lege care sa impuna o asemenea obligatie primariilor. L 246 / 2005 prevede: CAPITOLUL VIII Relatiile cu autoritatile publice.
Art. 49. – (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonante prin:
a) punerea la dispozitia acestora, în functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, în conditiile legii;…”
Nu exista un act normativ, aplicabil pt intreaga tara, care reglementeaza valoarea chiriei ce trebuie platita de asociatii sau fundatii. Fiecare consiliu local are dreptul de a decide in acest sens. (
Mihai Lisetchi)

Sunt scutite de plata impozitului cladirile si terenurile aflate in proprietatea unor organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati de asistenta sociala? 
Raspuns: Nu sunt scutite. Beneficiaza de cota minima de impozitare de 0,5%. Poate fi mai mare daca consiliul local a hotarit astfel (consiliul local, prin lege, poate hotari procente mai mari, dar nu mai mici).(Andreia Moraru) <=”” a=””>

Activitatea cenzorului/ilor:

Cum ar putea (Asociatia …) sa aiba parte de serviciile unui cenzor, cum am putea contacta o persoana care sa ne ajute in acest sens?
Raspuns: Incercand sa raspundem la intrebarea dumneavoastra, nu ne e clar daca va referiti la modalitatea de a contacta o asemenea persoana sau la locul unde ar putea fi gasita o asemenea persoana. Despre modalitate, orice forma e acceptabila! (evident, fiind morala si legala!)
Luand in considerare cele citate mai sus, locul unde poate fi gasita o asemenea persoana este, in primul rand, propria organizatie! Pentru a gasi o persoana din afara organizatiei, cateva din posibilitati ar fi: CECCAR (asociatia profesionala a contabililor), rubricile de mica publicitate, alte organizatii, etc.. (
Mihai Lisetchi)

Cenzorul poate desfasura activitatea ca munca voluntara – fara sa fie platit?
Raspuns: Da! (Mihai Lisetchi)

In cazul in care cenzorul trebuie platit, plata se va face in baza unui contract de munca cu timp partial?
Raspuns: Da! Mai exista si varianta utilizarii unei conventiii civile! (nu se evidentiaza in fondul de salarii si nu se inregistreaza la Camera de Munca. Se impoziteaza cu 10% la sursa si trebuie sa fie desfasurata munca pentru sub 2 ore pe zi sau pentru executarea unei lucrari/serviciu)(Radu Mititean)

Este obligatoriu ca cenzorul sa isi desfasoare activitatea lunar, sau este suficient un raport trimestrial sau anual?
Raspuns: raportul cenzorului este obligatoriu macar o data pe an (inaintea depunerii bilantului). In rest, depinde de modul in care doreste organizatia sa isi desfasoare activitatea cenzorul (Mihai Lisetchi)

In ce act normativ putem gasi detalii privind activitatea cenzorului pe langa o ONG?
Raspuns: L 246 / 2005 (Mihai Lisetchi)

Va rog sa-mi spuneti daca, la organizatie neguvernamentala, este legal ca cenzorul sa conduca si evidenta contabila?
Raspuns: Cenzorul nu poate conduce si evidenta contabila. 
Deoarece cenzorul asigura controlul financiar intern al asociatiei, daca cenzorul ar face si contabilitatea, aceasta ar insemna, ca se autoverifica. El trebuie sa fie independent! Art.27 În realizarea competenþei sale cenzorul sau, dupã caz, comisia de cenzori:
a) verificã modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte si le prezintã adunãrii generale;
c) poate participa la sedinþele consiliului director fãrã drept de vot;
d) îndeplineste orice alte atribuþii prevãzute în statut sau stabilite de adunarea generalã. (
Mihai Lisetchi) 

Codul CAEN 

Stie cineva de unde pot sa iau Codul Ocupatiilor in Romania pentru fundatii, organizatii, asociatii?
Raspuns: nu exista o codificare separata pentru ONG, insa in clasificarea normala (CAEN) exista, printre altele, si:

9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9131 Activitati ale organizatiilor religioase
9132 Activitati ale organizatiilor politice
9133 Alte activitati asociative n.c.a.

Ministerul Finantelor Publice obliga organizatiile sa inscrie codul CAEN in formularul anual de bilant. Acesta are rubrici diferite pentru codul CAEN, atat pentru activitatea economice si pentru activitatea non-profit. In cazul mai multor activitati derulate la nivelul unei organizatii, trebuie trecut codul CAEN pentru activitatea preponderenta. (Radu Mititean) 

Statutul de organizatie de utilitate publica

Am aflat ca exista posibilitatea ca unele ONG-uri sa fie declarate organizatii de utilitate publica si sa beneficiaze de anumite facilitati. Va rog, daca dispuneti de informatii referitoare la aceste facilitati, dar si asupra procedurii prin care un ONG poate deveni „De utilitate publica” sa mi le transmiteti pentru a putea fructifica aceasta ocazie.
Raspuns: procedura la care va referiti este descrisa in textul OL 246/2005, cap. VI, art. 38-44. (Mihai Lisetchi)

Relatia cu autoritatile publice:

Am constituit o asociatie inregistrata sub denunmirea „Asociatia Florarilor”. Art. 52 din OG nr. 26/2000 prevede posibilitatea asociatiei de a solicita, in functie de dmeniul in care activeaza, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa „ia in evidenta” infiintarea asociatiei. Am urmatoarea nelamurire: ce inseamna aceasta evidenta (in mod concret). Intrebarea mea vine din prevederile alin 3 din acelasi articol care vorbeste despre un „conflict de competenta”
Raspuns: in viziunea legiuitorului, ar trebui ca fiecare institutie publica (dintre cele mentionate in textul reglementarii) sa aibe o baza de date in care sa fie inregistrate informatii privind organizatia ce solicita luarea in evidenta. Exceptand prevederile privind Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (administrat de Ministerul Justitiei), nu exista prevederi legale privind tipurile de date ce ar trebui inregistrate si nici cu privire la procedura de folosit pentru luarea in evidenta de catre diversele institutii publice. In concret, sunt exceptii cazurile in care o institutie are o asemenea procedura (ma refer in special la ministere si primariile mari)!

In ceea ce priveste prevederile alin 3 din articolul 52 (care vorbeste despre un „conflict de competenta”), in interpretarea noastra, este foarte putin probabil ca, vreodata, sa apara o situatie de conflict de competenta, atata vreme cat luarea in evidenta nu presupune nici un fel de consum de resurse (materiale sau financiare) si nici asumarea vreunei obligatii ulterioare din partea institutiei. In acest sens, prevederea este putin relevanta pentru practica relatiilor dintre organizatii si institutii publice in ceea ce priveste procesul de luare in evidenta! Dorim sa va atragem atentia pe aceasta cale ca in prezent OG 26/2000 a fost modificata prin L246/2005. (Mihai Lisetchi) 

Mecanismul de 2%:

· …ma intereseaza in ce fel as putea directiona 1% din impozitul anual catre gradinita frecventata de copii mei.
Raspuns: directionarea e posibila doar in cazul in care gradinita este o organizatie neguvernamentala! (Mihai Lisetchi) 

Sponsorizare:

Care sunt inregistrarile la sponsorizare si cum afecteaza calculul impozitului pe profit? 
Raspuns: inregistrarea in contablitate a valorii sponsorizarii, asa cum rezulta din contractul incheiat intre parti, se face astfel :
6582 = 5121/5311 daca sponsorizarea se face in bani,
sau 6582 = 3xx daca sponsorizarea se face in bunuri.

Daca sponsorizarile sunt facute potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, atunci cand se calculeaza impozitul pe profit, respectiv, trimestrial, aceasta cheltuiala este considerata nedeductibila, dar se deduce suma respectiva din impozit, in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si a 20% din impozitul pe profit datorat. Rezulta astfel valoarea impozitului pe profit ce se inregistreaza in contabilitate si se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Evidentierea acestor deduceri se face extracontabil, prin inscrierea lor in registrul de evidenta fiscala.

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri, in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si nu se intocmeste factura fiscala pentru acordarea acestor bunuri. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite sponsorizarile si actiunile de mecenat acordate in numerar. 

Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata corespunzatoare depasirii. Taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora. 

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, astfel cum a fost modificata prin Legea de aprobare nr. 204/2001), sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. (Stefania Miculas, Capital, nr. 39/2005) 

 

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya